Wstęp

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji o przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem z serwisu https://bergman-gmbh.de/ (w dalszej części nazywanego Serwisem).

Administrator szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu. W szczególności dba o ochronę ich Danych Osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Administratora są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki odsyłające do innych stron internetowych. Strony internetowe będą otwierać się w tym samym bądź nowym oknie przeglądarki. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Jako że niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy tylko Serwisu https://bergman-gmbh.de/ Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem obowiązującym na stronie internetowej, do której Użytkownik przeszedł za pomocą linka odsyłającego.

I. Dane Osobowe Użytkownika

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika?

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu i świadczeniem przez niego Usług jest BERGMAN Deutschland GmbH z siedzibą Berlinie (10117 Niemcy) przy ul. Friedrichstraße 171, wpisana do rejestru handlowego: Amtsgericht Charlottenburg Sąd rejestrowy HRB 159967B, Wydział B Rejestru Handlowego, Numer identyfikacji podatkowej VAT:
DE 283 503 603, 30/226/32612 (Urząd Skarbowy IV), Numer D-U-N-S: 342628723

Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: info@bergman-engineering.com lub kierując korespondencję pisemną na adres: Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Petrażyckiego 57 (52-434 Wrocław).

2. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: rodo@bergman-engineering.com lub na adres: Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Petrażyckiego 57 (52-434 Wrocław).

3. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Dane Osobowe są przetwarzane?

1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Kandydatów i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronach Serwisu w następujących celach:
• udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym w Formularzu Kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Kandydatów do pracy, przekazywane za pośrednictwem Formularzy Aplikacyjnych dostępnych w Serwisie, w następujących celach:

• realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rejestracji w bazie Kandydatów. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się tj. w celu zawarcia umowy (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO), natomiast inne dane podane w dokumentach aplikacyjnych, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w bazie kandydatów i wzięcia udziału w rekrutacji.

3. Administrator przetwarza dane zebrane w trakcie rejestracji do bazy Kandydów w następujących celach:

• marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO). Zgoda na marketing bezpośredni z wykorzystaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, jest dobrowolna (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO i w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zw. z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) i może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

4. Jak długo Dane Osobowe są przetwarzane?

Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia.
Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są trwale usuwane

5. Odbiorcy Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Dane Osobowe zarejestrowane w bazie Kandydata mogą być udostępniane współadministratorom z Grupy Kapitałowej współdzielącej system informatyczny w której przechowywane są dane osobowe Kandydata lub wskazanym poniżej kategoriom odbiorców danych osobowych:
• podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów (ZUS, US, itd.),
• podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów o współ-administrowaniu danymi,
• potencjalnym Pracodawcom i Pracodawcom Użytkownikom
• podmiotom świadczącym które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, usługi na zlecenie Administratora i w jego imieniu, np. dla obsługi Serwisu i innych dostępnych Usług, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych, usług analitycznych, archiwizacji, profesjonalnego doradztwa. Administrator udostępni te dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 RODO, co zapewni odpowiednią ochronę udostępnianych Danych Osobowych.

6. Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe nie będą przekazywane do poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że:
• z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
• przekazanie danych odbywać się będzie zna podstawie Standardowych Klauzul Umownych do Podmiotu który zobowiązał się działać zgodnie z RODO.

7. Prawa osób których dane dotyczą

1. Prawo dostępu - Użytkownik w każdej chwili ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji czy i jakie jego Dane Osobowe przetwarza Administrator. Jeśli Administrator przetwarza jego Dane Osobowe to Użytkownik może uzyskać informację: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub będą ujawnione, o okresie przechowywania danych, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

2. Prawo do sprostowania Danych Osobowych - Użytkownik może w każdej chwili zgodnie z art. 16 RODO żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego Danych Osobowych, które są nieprawidłowe nieaktualne lub niekompletne.

3. Prawo do usunięcia Danych Osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - Użytkownik ma prawo zgodnie z art. 17 RODO żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go Danych Osobowych, a Administrator, jeśli nie zachodzi inna przesłanka prawna uniemożliwiająca usunięcie danych osobowych, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych - Użytkownik w każdej chwili może zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych przez Administratora. O ile żądanie będzie uzasadnione, Administrator będzie mógł dalej jedynie przechowywać te Dane Osobowe. Podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

5. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych - Jeśli Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody Użytkownika lub w związku z realizacją umowy to Użytkownik może zgodnie z art. 20 RODO w każdej chwili wystąpić do Administratora z wnioskiem o otrzymanie jego Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika Dane Osobowe zostaną przesłane przez Administratora innemu Administratorowi wskazanemu przez Użytkownika jeśli będzie to technicznie możliwe.

6. Prawo do sprzeciwu - Jeśli Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Użytkownik może zgodnie z art. 21 RODO w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

7. Prawo do cofnięcia zgody - Jeśli Dane Osobowe Użytkownika o kreślonym zakresie są przetwarzane w na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych wyrażoną we wskazanym zakresie Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem i uniemożliwia dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Serwis.

W celu skutecznego cofnięcia zgody należy w przypadku korzystania z Serwisu i jego Usług skontaktować się z Inspektorem Ochrony danych kierując swoje żądanie na adres: rodo@bergman-engineering.com
lub pisemnie na adres: Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Petrażyckiego 57 (52-434 Wrocław), podając w treści żądania dane identyfikujące Użytkownika (imię, nazwisko lub adres e-mail lub nr telefonu) oraz wskazując, które ze zgód Użytkownik chce wycofać.
8. Prawo do wniesienia skargi - Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób można skontaktować się z Administratorem i realizować swoje prawa?

Użytkownik może realizować swoje prawa kierując swoje żądanie na adres:
info@bergman-engineering.com
lub pisemnie na adres:
Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Petrażyckiego 57 (52-434 Wrocław).
Użytkownik powinien uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można było ustalić kto składa żądanie i czego to żądanie dotyczy, tj. w szczególności:
1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik;
2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
o Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji.
o Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia.
o Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej , chyba że wniosek został złożony drogą tradycyjną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie pisemnej (tradycyjnej).
o Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się Administratorem:

9. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Danych Osobowych oświadcza, że niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2023 roku.